10 کشتی*گیر فرنگی*کار برتر ایران در مسابقات المپیک و جهانی به ترتیب زیر معرفی شده*اند
نحوه امتیازدهی براساس امتیازدهی فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) است که بر طبق آن برترین کشتی*گیران قرن جهان را انتخاب کرد.

بر این اساس برای مدال طلای المپیک 20 امتیاز، مدال نقره المپیک 10 امتیاز، مدال برنز المپیک 5 امتیاز، مدال طلای جهان 10 امتیاز، مدال نقره جهان 5 امتیاز و برای مدال برنز جهان 2 امتیاز محاسبه شده است.

آشنایی با برترین*های کشتی آزاد در قرن بیستم
آشنایی با 10 کشتی*گیر آزادکار برتر ایران در مسابقات المپیک و جهانی


حمید سوریان: پنج طلای جهان 2005، 2006، 2007، 2009، 2010 - 40 امتیاز

رحیم علی*آبادی: یک نقره المپیک 1972، یک نقره جهان 1969، یک برنز جهان 1973 - 17 امتیاز

حسن رنگرز: یک طلای جهان 2001، یک برنز جهان 2002 - 12 امتیاز

امیر علی*اکبری: یک طلای جهان 2010، یک برنز جهان 2009 - 12 امتیاز

فیروز علی*زاده: یک طلای جهان 1969 - 10 امتیاز

محمد پذیرایی: یک برنز المپیک 1960 - 5 امتیاز

محمد بنا: یک نقره جهان 1983 - 5 امتیاز

رضا سیم*خواه: یک نقره جهان 1991 - 5 امتیاز

علی اشکانی: یک نقره جهان 2005 - 5 امتیاز

سامان طهماسبی: دو برنز جهان 2006، 2007 - 4 امتیاز