فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران در سال 1326 تاسیس شد
اهم فعالیت*های این فدراسیون پس از تشکیل کمیته تامین خدمات درمانی ورزشی شکل گرفت و سپس به تدریج با ایجاد سایر کمیته*ها، ساختار اجرایی و عملی فدراسیون پزشکی ورزشی گسترش یافت.

امروزه فعالیت*های گسترده این فدراسیون در عرصه ورزش کشور، موجبات توسعه حوزه پزشکی ورزشی را در ابعاد ورزش قهرمانی و ورزش همگانی فراهم آورده است.

شاخه*های استانی فدراسیون تحت عنوان هیات*های پزشکی ورزشی در 30 استان کشور در حال فعالیت است و به عنوان نمایندگان فدراسیون پاسخگوی نیاز جامعه ورزش کشور در حیطه پزشکی ورزشی هستند.

واحدهایی نظیر درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی، فیزیوتراپی، دندانپزشکی، رادیولوژی و آزمایشگاه کنترل دوپینگ، کمیته خدمات درمانی، کتابخانه، امور مالی، پشتیبانی، کمیته آموزش و پژوهش، کمیته امور مسابقات، روابط عمومی و امور بین*الملل و دبیرخانه در حوزه*های مربوطه به انجام امور محوله می*پردازند.